• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Stanowisko Międzynarodowego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej (MTEŚ) oraz Europejskiej Kapituły MTEŚ w sprawie dyrektywy NEC

Zanieczyszczenie powietrza, szczególnie pyłami zawieszonymi (PM10 i PM2,5), znacząco zwiększa śmiertelność i ma niekorzystny wpływ na układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, rozrodczy, a także na zdrowie dzieci. Każdego roku ponad 400 000 zgonów w Unii Europejskiej przypisuje się właśnie zanieczyszczeniom powietrza. W 2005 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dokonała globalnej aktualizacji wytycznych dotyczących jakości powietrza, ustanawiając wytyczne dla stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na poziomie 10 μg/m3 (stężenie średnioroczne). Ponad 80% ludności miejskiej na terenach zaliczanych do europejskiego regionu WHO (łącznie z całą Unią Europejską) nadal żyje w miastach, w których poziom pyłu zawieszonego przewyższa limity rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Zanieczyszczenie pyłem zawieszonym powoduje zwiększoną zapadalność na liczne choroby, skracając przewidywaną długość życia w Europie średnio o prawie 9 miesięcy (REVIHAAP, WHO 2013). Przykład Ameryki Północnej (na terenie której poziom zanieczyszczenia powietrza jest generalnie niższy, niż w UE) pokazał, że redukcja stężeń szkodliwych substancji w powietrzu przyczynia się do zwiększenia przewidywanej długości życia (Pope et al. NEJM 2009).

 

grafika1
Zanieczyszczenia powietrza powstają nie tylko w wyniku bezpośrednich emisji szkodliwych cząstek do atmosfery, ale także poprzez emisję gazowych prekursorów, które w wyniku reakcji tworzą cząstki wtórne oraz ozon. Europejska Dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy z 2008 r. wyraźnie stwierdza, że „należy unikać emisji szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, zapobiegać im oraz je redukować, a także należy ustanowić właściwe cele dotyczące jakości powietrza, biorąc pod uwagę adekwatne standardy, wytyczne i programy Światowej Organizacji Zdrowia”. Aby skutecznie zredukować ilości szkodliwych zanieczyszczeń, należy brać pod uwagę wszystkie źródła emisji, również te, które wytwarzają substancje będące prekursorami zanieczyszczeń, takie jak amoniak.

 

W perspektywie zbliżających się prac legislacyjnych nad dyrektywą o Krajowych Pułapach Emisji dla Unii Europejskiej, Międzynarodowe Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej oraz europejska kapituła Międzynarodowego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej, jako organizacja naukowa skupiająca epidemiologów środowiska, wzywa Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Radę Ministrów do przyjęcia regulacji obniżających Krajowe Pułapy Emisji, włączając w to wszystkie źródła pierwotne i wtórne zanieczyszczeń oraz ozonu, a także wzywa do ściślejszej kontroli stężeń zanieczyszczeń powietrza, mając na celu osiągnięcie lepszej jakości powietrza oraz poprawę zdrowia w całej Europie, biorąc pod uwagę wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Prof. Dr Francine Laden

Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej

Profesor Epidemiologi Środowiskowej

Harvardzka Szkoła Zdrowia Publicznego, Stany Zjednoczone

 

Prof. Dr Barbara Hoffmann

Przewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej w Europie

Profesor Epidemiologi Środowiskowej

Uniwersytet w Düsseldorfie, Niemcy

 

Dr Mireille Toledano

Wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej w Europie

Starszy Wykładowca Epidemiologii

Szkoła Zdrowia Publicznego,

King’s College w Londynie, Wielka Brytania

 

Źródło: http://www.isee-europe.com/uploads/4/7/0/6/47066395/necd_statement_isee_final.pdf