Skip to content

Dwie największe organizacje zajmujące się kwestiami zdrowia i środowiska – UN Environment i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliły niedawno program szeroko zakrojonej współpracy. Jej celem jest walka z zagrożeniami środowiskowymi i zdrowotnymi, w wyniku których umiera około 12,6 mln osób rocznie.

Podczas styczniowego szczytu w Nairobi dyrektorzy organizacji UN Environment i WHO – Erik Solheim i dr Tedros Adhanom Ghebreyesus – podpisali porozumienie w sprawie intensyfikacji wspólnych działań. Agencje zajmą się walką z zanieczyszczeniem powietrza, zmianami klimatycznymi, a także problemami związanymi z odpornością przeciwbakteryjną. Usprawnią również koordynację działań w zakresie zarządzania substancjami chemicznymi, jakości wody, a także w kwestii problemów dotyczących żywności i odżywiania. Współpraca zakłada również wsparcie dla kampanii BreatheLife, której celem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, tak aby zahamować zmiany klimatu, skuteczniej chronić środowisko i poprawić kondycję zdrowotną człowieka.
Porozumienie stanowi najważniejszą od ponad 15 lat formalną umowę w zakresie wspólnych działań w obrębie całego spektrum problemów ochrony środowiska i zdrowia.
Erik Solheim zUN Environmen zaznaczył, że „istnieje pilna potrzeba ścisłej współpracy pomiędzy naszymi agencjami, tak aby zmierzyć się z najważniejszymi zagrożeniami dla stabilności środowiska i klimatu, ponieważ stanowią one fundament życia na tej planecie. Nowe porozumienie bierze pod uwagę trudną rzeczywistość, w której się poruszamy”. Z kolei dr Tedros Adhanom Ghebreyesus z WHO dodał, iż „ludzka kondycja zdrowotna i stan środowiska naturalnego są ściśle ze sobą powiązane. W tym momencie obniżona jakość powietrza, wody i obecność substancji chemicznych przekładają się na śmierć ponad 12,6 mln ludzi rocznie. To się musi skończyć”. Zaznaczył także, że „większość ze wspomnianych zgonów to mieszkańcy krajów rozwijających się, w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, gdzie zanieczyszczenie środowiska zbiera największe żniwo”.
Nowy program współpracy pozwala stworzyć bardziej spójny system dla wspólnych badań, prac nad narzędziami, konsultacji, budowania zasobów, monitorowania wytycznych zrównoważonego rozwoju, globalnych i lokalnych programów partnerskich, a także do wspierania środowisk zajmujących się ochroną środowiska i zdrowia.
Obie agencje mają opracować wspólne działania, a raz w roku organizować będą spotkanie na najwyższym szczeblu, aby ocenić postępy i wystosować zalecenia dotyczące dalszej współpracy.
Działania WHO i UN Environment są skutkiem ministerialnej deklaracji z 22. konwencji UNFCCC w Marrakeszu z 2016 roku. Deklaracja dotyczy zdrowia, środowiska oraz zmian klimatycznych, sugerując utworzenie globalnej koalicji w tej sprawie.
Pod koniec 2017 roku zgromadzenie UNEA (Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska, na którym zbierają się ministrowie z całego świata) przyjęło rezolucję w sprawie ochrony środowiska i zdrowia, wzywając do tworzenia szeroko zakrojonych programów partnerskich z odpowiednimi podmiotami i agencjami NZ, a także do wdrażania planów walki z zanieczyszczeniami.
Kluczowe obszary współpracy pomiędzy organizacjami WHO i UN Environment to m.in.:
Jakość powietrza:

  • skuteczne monitorowanie jakości i zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie procedur działania.
  • dokładniejsza analiza stanu środowiska i zdrowia obywateli, w tym ocena aspektu ekonomicznego. Wspieranie m.in. kampanii BreatheLife, której celem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, tak aby zahamować zmiany klimatu, skuteczniej chronić środowisko i poprawić kondycję zdrowotną człowieka

Klimat:

  • choroby przenoszone przez wektory i inne zagrożenia zdrowotne powiązane ze zmianami klimatu
  • usprawniona analiza korzyści zdrowotnych wynikających z opóźniania zmian klimatycznych i wdrażania strategii przystosowawczych

Woda

  • skuteczne monitorowanie jakości wody, zarówno poprzez udostępnianie danych jak i wspólną analizę zanieczyszczeń i zagrożeń zdrowotnych

Substancje chemiczne i odpady

  • promowanie bardziej zrównoważonego modelu zarządzania chemikaliami i odpadami, zwłaszcza w kwestii nawozów, pestycydów i środków antybakteryjnych.

Współpraca zmierza do realizacji wytycznych, które nakreślają utworzenie niezawodnego systemu zarządzania cyklem eksploatacji chemikaliów do 2020 roku (Konferencja Narodów Zjednoczonych w 2012 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju).
Stała współpraca WHO i UN Environment obejmuje ministerialną deklarację w sprawie zdrowia, środowiska i zmian klimatu oraz zapowiedź utworzenia koalicji na 22. konwencji UNFCCC.

Więcej informacji: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/environmental-health-collaboration/en/
Strona kampanii Breathe Life: http://breathelife2030.org/