Skip to content

Sektor transportu drogowego jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach. Zmienia przestrzenie publiczne w hałaśliwe i szare strefy pełne samochodów, utrudniając aktywną mobilność pieszych i rowerzystów. Transport drogowy szkodzi zdrowiu poprzez emisję szkodliwych substancji, którymi oddychają mieszkańcy i mieszkanki miast, natomiast urbanistyka podporządkowana samochodom negatywnie wpływa na nasze samopoczucie, zachowanie i styl życia.

W ostatnich 15 latach obserwujemy w Polsce stały wzrost emisji zanieczyszczeń z transportu przy znacznym spadku połączeń transportu publicznego (zarówno międzymiastowego, jak i lokalnego). Jedna czwarta samochodów w naszym kraju znajduje się w pięciu największych aglomeracjach, w których liczba aut na 1000 mieszkańców wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat. Szacuje się, że 75% emisji szkodliwego dla zdrowia dwutlenku azotu (NO2) w Warszawie i Krakowie pochodzi z samochodów. Sektor transportu jest zatem jednym z głównych czynników zanieczyszczenia powietrza w Polsce, a zła jakość powietrza (biorąc pod uwagę wszystkie źródła emisji) prowadzi do ok. 50 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Emisje gazów cieplarnianych z transportu przyczyniają się również do nasilenia procesu zmiany klimatu – jednego z największych problemów zdrowotnych współczesnego świata.
(Zobacz raport: Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i rozwój dzieci)

Do tej pory polski rząd nie wypracował spójnej polityki krajowej, która kompleksowo odnosiłaby się do kwestii zanieczyszczeń powietrza z transportu. Dlatego wszyscy decydenci – na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym – powinni podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony zdrowia i środowiska przed zanieczyszczeniami z transportu, na które każdego dnia narażony jest prawie każdy i każda z nas. Ze względu na intensywny okres rozwoju oraz parametry ciała grupą w szczególności zagrożoną wdychaniem zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy są dzieci

We wrześniu i październiku 2021 r. jako HEAL Polska (Health and Environment Alliance) zapraszamy przedstawicieli sektora zdrowia, organizacji pozarządowych, a także wszystkich wszystkich zainteresowanych do udziału w serii webinarów na temat wpływu emisji z transportu drogowego na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Analizować będziemy m.in. kwestie chorób cywilizacyjnych, szczególną uwagę poświęcimy miastom. Wybitni eksperci z polski i zagranicy przedstawią aktualny stan wiedzy na temat szkodliwości emisji z transportu drogowego oraz opowiedzą o działaniach sektora zdrowia na rzecz poszerzania świadomości w tej dziedzinie.

Podczas trzech spotkań poznamy dobre praktyki z polskich i europejskich miast w zakresie zmiany wzorców mobilności, rozwijania infrastruktury pieszej i rowerowej, tworzenia Stref Czystego Transportu czy rozwoju komfortowego i niezawodnego transportu publicznego. Przyjrzymy się działaniom samorządów na rzecz poprawy zdrowia mieszkanek i mieszkańców, rozwijania aktywnej mobilności oraz dążenia do osiągnięcia czystego powietrza.

WEBINAR 1 Zanieczyszczenia powietrza z transportu i ich wpływ na zdrowie publiczne

16 września

Webinar ma na celu wprowadzenie do tematyki zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu oraz ich wpływu na zdrowie publiczne. Uczestnicy usłyszą o najnowszych badaniach na temat szkodliwości emisji z transportu oraz dowiedzą się, jaki wpływ na zdrowie – w porównaniu z sektorem gospodarstw domowych i energetyki – ma sektor transportu drogowego w Polsce, szczególnie w miastach.

WEBINAR 2 – Jak aktywna mobilność i tzw. zielone miasta wspierają zdrowie psychiczne i walkę z chorobami cywilizacyjnymi?

14 października

Choroby cywilizacyjne – do których należą: otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia i układu oddechowego czy depresja – to najczęściej występujące schorzenia w Polsce i Unii Europejskiej. Podczas webinarium przedstawiciele sektora zdrowia, w tym lekarze specjaliści, omówią jak istotną rolę odgrywa dobrze zaprojektowane i zdrowe środowisko miejskie w zapobieganiu chorobom przewlekłym. Dowiemy się też jak środowisko miejskie wpływa na odporność psychospołeczną jego mieszkańców.

WEBINAR 3 Aktywna mobilność w miastach rozwiązania i dobre praktyki

28 października

W ostatnich latach wiele miast podjęło działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń pochodzących z transportu i rozwoju aktywnej mobilności w miastach. Przykładem jest Paryż, gdzie rozwijana jest koncepcja 15-minutowego miasta, hiszpańskie miasto Ponteverda, które stało się rajem dla pieszych, czy Wiedeń, gdzie z transportu publicznego można korzystać za jedyne 1 EURO dziennie. Polscy decydenci mogą czerpać z ogromnej bazy dobrych praktyk – niektórzy już zaczęli je wdrażać. Sondaże pokazują, że mieszkanki i mieszkańcy wspierają zrównoważone rozwiązania, takie jak zwiększanie obszarów zielonych, rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej oraz promocję transportu publicznego. Zagadnienia te wraz z konkretnymi przykładami i gotowymi rozwiązaniami zaprezentujemy podczas czwartego z serii webinarów HEAL na temat transportu i zdrowia publicznego 

Serdecznie zapraszamy!