Skip to content

Razem z 12 ekologicznymi organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy wspólne stanowisko w związku z zaplanowanym przez Komisję Europejską przeglądem unijnych dyrektyw dot. jakości powietrza, który ma nastąpić w 2022 roku. W dokumencie podkreślamy, jak znaczący problem i obciążenie zdrowotne stanowi zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Zawarliśmy w piśmie szereg rekomendowanych działań, których wdrożenie ma dużą szansę istotnie poprawić jakość powietrza we wszystkich krajach członkowskich. Wśród naszych postulatów znalazły się: pełne dostosowanie unijnych standardów do wytycznych WHO najpóźniej do 2030 r., wyznaczenie rocznych limitów dla stężeń rakotwórczego benzo[a]pirenu, wprowadzenie dziennych wartości granicznych dla pyłów zawieszonych PM2.5, zobligowanie wszystkich państw do ustanowienia skutecznych systemów monitorowania stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz alarmowanie obywateli w przypadku przekroczeń (wraz z podaniem informacji o zagrożeniach dla zdrowia). Dokument przesłany został do Komisji Europejskiej jako załącznik do kwestionariusza w procesie konsultacji publicznych.

Stanowisko popierają: Polski Alarm Smogowy, Fundacja Frank Bold, European Clean Air Centre, ClientEarth, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Rodzice dla Klimatu, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Koalicja Klimatyczna, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Pełna treść stanowiska w języku angielskim dostępna jest TUTAJ.