Skip to content

Już w najbliższy piątek, 6 czerwca rusza seria szkoleń online organizowanych przez HEAL Polska oraz Naczelną Izbę Lekarską w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Alergologicznym.  

Przy udziale ekspertów i ekspertek w dziedzinie zdrowia publicznego i środowiskowego podczas serii czterech szkoleń on-line zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań naukowych na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza, oraz zmiany klimatu na zdrowie. Poruszone zostaną kwestie konsekwencji zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem, braku dostępu do zieleni i braku aktywnej mobilności, a także podnoszenia świadomości pacjentek i pacjentów, prewencji oraz zewnętrznych kosztów zdrowotnych wynikających z narażenia na smog. Podczas szkoleń przeanalizowane zostaną możliwe sposoby działania oraz zaangażowania przedstawicieli sektora zdrowia w walkę o lepszą ochronę zdrowia przed czynnikami środowiskowymi i prewencję grup najbardziej wrażliwych.  

Szkolenie kierowane jest do lekarzy wszystkich specjalizacji, z wyszczególnieniem kardiologów, pulmonologów, alergologów, pediatrów, neurologów, psychiatrów, lekarzy medycyny pracy i lekarzy pierwszego kontaktu. 

Daty i tematyka szkoleń:  

7.06 – Wpływ skutków zmiany klimatu na zdrowie ludzi 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości lekarzy i lekarek na temat szkodliwych, przewlekłych skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem, a w konsekwencji lepsza diagnostyka, leczenie i prewencja chorób wynikających z ekspozycji na smog. Poruszony zostanie również temat możliwych sposobów zaangażowania ekspertów ochrony zdrowia w działania na rzecz czystego powietrza. Jest to szczególnie ważne w Polsce – kraju, w którym stężenia szkodliwych substancji unoszących się w powietrzu sięgają niekiedy rekordów światowych. 

Godzina: 16.00 – 17.30 

Wykładowcy:  

dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka – specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Czerniakowskiego, lekarz akredytowany przy Ambasadzie Francji w Polsce.  Autor ponad 500 artykułów w zakresie chorób płuc, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, chorób śródmiąższowych płuc, gruźlicy, zakażeń układu oddechowego, profilaktyki chorób układu oddechowego, chorób obturacyjnych płuc, uzależnienia od tytoniu, badań czynnościowych układu oddechowego. 

dr Dorota Jarosińska – związana z European Centre for Environment and Health WHO w Bonn w Niemczech. Kieruje programem dotyczącym ekspozycji i zagrożeń środowiskowych, obejmującym szereg istotnych dla zdrowia czynników środowiskowych i zawodowych, w tym zanieczyszczenie powietrza, bezpieczeństwo chemiczne i zanieczyszczenie hałasem. Z wykształcenia lekarz medycyny, doktor nauk medycznych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Polsce. Specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego, z ponad 24-letnim doświadczeniem w zakresie zdrowia środowiskowego na poziomie krajowym i międzynarodowym.  

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki – specjalista chorób wewnętrznych i alergologii z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego P I B w Warszawie; Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Członek Zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society. Autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych IF – 60 IH- 12 oraz podręczników dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu diagnostyki i leczenia astmy i POChP oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. 

Link do szkolenia znajduje się w tym miejscu.  

14.06 – Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie ludzi 

Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom najnowszych wyników badań naukowych na temat tego, jak zanieczyszczenie powietrza z sektora transportu wpływa na zdrowie ludzi w perspektywie krótko i długoterminowej. Ponadto omówiona zostanie kwestia lepszej diagnostyki, leczenia i zapobiegania chorobom wynikającym z narażenia na ten czynnik oraz przeanalizowane korzyści zdrowotne wynikające z podejmowania aktywnej mobilności. 

Godzina: 18:00-19:30 

Wykładowcy:  

prof. dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski – epidemiolog środowiskowy. Obecnie piastuje honorowe stanowisko profesora wizytującego w Grupie Badającej Środowisko w Szkole Zdrowia Publicznego Imperial College w Londynie, a do 2012 był kierownikiem Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Bonn. Pozostaje aktywny jako konsultant WHO i innych organizacji międzynarodowych. Jest też członkiem Zespołu Roboczego d.s. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie Rady d.s. Zdrowia Publicznego w Polsce.  

prof. dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda – profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, specjalista w zakresie zarządzania ochroną środowiska oraz specjalista zdrowia środowiskowego. W roku 2023 zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w Centrum Egzaminów Medycznych, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie środowiskowe. 

Link do szkolenia znajduje się w tym miejscu.  

21.06 – Wpływ skutków zmiany klimatu na zdrowie ludzi 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości lekarzy i lekarek na temat szkodliwych skutków zdrowotnych występujących w Polsce konsekwencji zmiany klimatu, tj. m.in. fal upałów, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych czy zdrowia psychicznego, a w konsekwencji lepsza prewencja chorób wynikających z ekspozycji na te czynniki. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. wyniki najnowszego raportu The Lancet Countdown. 

Godzina: 18.00 – 19.30 

Wykładowcy: 

Krzysztof Skotak – kierownik Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie koordynuje działania związane z monitoringiem i badaniami zintegrowanymi wielu komponentów środowiska. Autor wielu opracowań metodycznych dla Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Realizator wielu krajowych i międzynarodowych projektów w zakresie zmian klimatu.

Anne Stauffer – zastępczyni dyrektorki HEAL ds. strategicznych. Zarządza działalnością HEAL w obszarach zmian klimatu, energii i jakości powietrza. Reprezentuje HEAL w WHO Environmental Health Economics Network (EHEN) oraz External Review Group (ERG) przy aktualizacji światowych wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy nad kwestiami zdrowia środowiskowego, pracowała w zakresie kluczowych dyrektyw politycznych.  

(szkolenie z zagranicznymi prelegentami tłumaczone symultanicznie na żywo.) 

Link do szkolenia znajduje się w tym miejscu.  

28.06 – Środowiskowe zagrożenia dla zdrowia publicznego w miastach 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości lekarzy i lekarek na temat środowiskowych zagrożeń zdrowotnych dla mieszkanek i mieszkańców miast. Zanieczyszczenie powietrza, brak dostępu do zieleni, brak aktywnej mobilności – m.in. te czynniki wymiernie wpływają na obniżenie jakości zdrowia i życia w miastach. Ich zdiagnozowanie pozwoli na lepszą diagnostykę, leczenie i prewencję licznych chorób z nich wynikających. 

Godzina: 18.00 – 19.30 

Wykładowcy:  

Christian Horemans (do potwierdzenia) – kierownik ds. międzynarodowych w Krajowej Federacji Niezależnych Funduszy Ubezpieczeń Zdrowotnych w Belgii. Zajmuje się monitorowaniem europejskiej i międzynarodowej polityki w zakresie zdrowia środowiskowego. W ramach swojej organizacji przewodniczy grupie pracującej nad tematem środowiska i zdrowia. W ramach AIM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Wzajemnych Korzyści) uczestniczy w europejskich dyskusjach między innymi na temat transgranicznej opieki zdrowotnej, cyfryzacji opieki zdrowotnej, dostępu do leków, wpływu środowiska na zdrowie.  

Anne Stauffer  

(szkolenie z zagranicznymi prelegentami tłumaczone symultanicznie na żywo.) 

Link do szkolenia znajduje się w tym miejscu.  

Zapisy na szkolenia odbywają się przez stronę internetową NIL (Naczelnej Izby Lekarskiej) lub przez kontakt mailowy: szkolenia@nil.org.pl

HEAL dziękuje za wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za treść prezentacji podczas szkoleń spoczywa na ich na autorach, a poglądy w nich wyrażone niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE, CINEA i fundatorów. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji przedstawionych w trakcie szkoleń. Numer rejestru przejrzystości HEAL EU: 00723343929-96