Skip to content

Przed kluczowym głosowaniem w Parlamencie Europejskim w sprawie ustawy o odbudowie zasobów przyrodniczych (ang. Nature Restoration Law), HEAL wzywa członków Parlamentu Europejskiego do poparcia tej kluczowej strategii dla ochrony zdrowia i dobrostanu ludzi.

Co roku kolejne badania pokazują, że tereny zielone niosą wiele korzyści dla zdrowia (w tym psychicznego) i ekonomiczne. Obecnie ten związek udowadniają także dostępne główne przeglądy systematyczne, obejmujące ponad 130 badań.

W maju 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie na temat wartości miejskich terenów zielonych i niebieskich dla zdrowia i dobrego samopoczucia stwierdziła, że wysoka jakość tych obszarów wiąże się z lepszymi statystykami dotyczącymi zdrowia. Z analizy ISGlobal wynika, że można by zapobiec nawet 43 tys. zgonom w miastach UE, gdyby zrealizowano zalecenia WHO dotyczące dostępu do terenów zielonych.

„Ochrona i odbudowa przyrody jest kluczowym filarem w zapobieganiu chorobom i obniżaniu kosztów opieki zdrowotnej. Zdrowe środowisko pomaga wzmocnić odporność ludzi i dostosować się do zmiany klimatu. Ponieważ skutki globalnego ocieplenia coraz bardziej odczuwamy w Europie, coraz pilniejsza staje się konieczność ochrony i przywracania planetarnych fundamentów, od których zależni jesteśmy my wszyscy” – Anne Stauffer, wicedyrektorka Health and Environment Alliance.

Fragment infografiki „Jak transport i inne czynniki środowiskowe wpływają na zdrowie psychiczne?”

Korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia płynące z terenów zielonych obejmują:

  • Zmniejszone zanieczyszczenie powietrza, zmniejszony hałas, cień i efekt chłodzenia w czasach fal upałów;
  • Poprawa warunków do podejmowania aktywności fizycznej, zmniejszanie stresu, a także korzyści dla mózgu i pamięci roboczej;
  • Korzyści społeczne: przestrzeń dla nawiązywania kontaktów społecznych; korzyści kulturowe i duchowe: edukacja, poczucie wspólnotowości, dziedzictwo i korzyści twórcze;
  • Poprawa jakości wody, lepsze wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla.

Przykłady ekonomicznych korzyści zdrowotnych płynących z terenów zielonych:

  • Parki publiczne w Londynie pozwalają uniknąć kosztów zdrowotnych w wysokości 1,08 mld EUR rocznie dzięki poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców i mieszkanek;
  • Zwiększone współczynniki aktywności fizyczej dzięki dostępowi do miejskich terenów zielonych doprowadziły w hiszpańskim Gexto do zysków w wysokości 597 033 euro w ciągu 20 lat;
  • Łatwy dostęp do terenów zielonych w Barcelonie skutkuje u mieszkańców/nek zmniejszeniem zużycia leków przeciwdepresyjnych i zmniejszeniem liczby wizyt u specjalistów od zdrowia psychicznego. Jeśli udział terenów zielonych zostałby zwiększony na obszarze całej Barcelony, przyniosłoby to do 45 milionów euro oszczędności w kosztach bezpośrednich i pośrednich związanych ze zdrowiem psychicznym.