Skip to content

Po dzisiejszym głosowaniu przedstawicieli ministerstw środowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej w Komisji Europejskiej przyjęte zostały tzw. „konkluzje BAT” w ramach proponowanych norm BREF dla LCP (ang. obiektów dużego spalania, large combustion plants) – limity określające dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji przemysłowych i energetycznych. Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi apelowaliśmy o to w międzynarodowej petycji, pod którą w ciągu kilku ostatnich tygodni podpisało się ponad 126 000 mieszkańców Unii Europejskiej [1]  

Nowe normy BREF dla LCP wymagają od państw członkowskich zaostrzenia limitów toksycznych zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2) i cząstki stałe (PM) dla wszystkich elektrowni węglowych oraz innych elektrowni w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy wprowadzono również limity zanieczyszczenia powietrza dla rtęci. Jest to o tyle ważne, że 280 elektrowni węglowych w UE wytwarza jedną czwartą całej energii elektrycznej UE, ale odpowiada za ponad 70% emisji dwutlenku siarki w UE i ponad 40% emisji tlenków azotu z sektora przemysłu.
Przyjęcie BREF LCP ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia czystego powietrza w całej Europie i musi być stosowane przez wszystkie rządy i władze lokalne w celu zmniejszenia istniejących nierówności związanych z jakością powietrza – komentuje Julia Gogolewska z biura HEAL w Brukseli.
Wedle kalkulacji przedstawionych w raporcie Lifting Europe’s Dark Cloud wprowadzenie konkluzji BAT będzie w stanie zapobiec ponad 20 000 przedwczesnych zgonom powodowanym przez emisje zanieczyszczeń powietrza z tzw. dużych obiektów spalania. Tlenki siatki, azotu, rtęć czy pyły zawieszone działają degradująco na organizm człowieka, przyczyniając się do wielu poważnych chorób oraz incydentów – jak zawał serca czy udar – bezpośrednio zakończonych zgonem. Przyjęcie regulacji to duży krok w kierunku oczyszczenia powietrza nad Europą, a także walką z emisją tzw. zanieczyszczeń transgranicznych, czyli tych, które mogą być transportowane ponad granicami krajów – komentuje głosowanie Weronika Piestrzyńska z HEAL Polska.

Piestrzyńska: Ostrzejsze przepisy emisyjne to mniej przedwczesnych zgonów

Mimo istniejących od dawna systemów odsiarczania czy innych sposobów oczyszczania spalin z elektrowni decyzja w kwestii ich stosowania często pozostawiana była operatorom, którzy ze względów ekonomicznych nie zawsze je stosowali. Przyjęte dziś limity są wiążące, dlatego regulacje sprawią, że najbardziej zanieczyszczające instalacje będą modernizowane lub zamykane – dodaje Christian Schaible z europejskiego biura EEB.
Większość krajów Unii Europejskiej głosowała za przyjęcie ostrzejszych limitów emisji. Kilka krajów – w tym Polska (a także Niemcy, Czechy, Bułgaria, Finlandia, Węgry, Słowacja i Rumunia) – było przeciwnych. Przestrzeganie nowych standardów będzie obowiązkowe od roku 2021, ale już teraz państwa członkowskie mogą zacząć stosować ambitniejsze limity.
 

[1] petycja wraz z podpisami (dostępna na https://act.wemove.eu/campaigns/dosyc-smogu-nad-europa?utm_campaign=bOSp5g1bYr&utm_medium=twitter&utm_source=share) przekazana została Ministrowi Środowiska Janowi Szyszce oraz Ministrowi Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi