Skip to content

Elektrownie węglowe to główne przemysłowe źródło skażenia polskiego powietrza, powodujące rocznie ok. 3 500 przedwczesnych zgonów. Polityka energetyczna naszego kraju zdaje się tego nie uwzględniać. W chwili, gdy państwa na całym świecie odchodzą od węgla, Polska wciąż inwestuje w spalanie szkodliwych paliw kopalnych. By temu zapobiegać, organizacja HEAL dołączyła do partnerów kampanii „Stop Elektrowni Ostrołęka C”.
Kampania „Stop Elektrowni Ostrołęka C” dotyczy budowy nowej elektrowni węglowej o mocy 1000 MW planowanej na terenie gminy Rzekuń w województwie mazowieckim, której koszt szacowany jest na 6 mld zł. Budowa elektrowni miałaby rozpocząć się w 2018 r oraz zacząć prosperować w 2024 r. Analizując kalkulacje kosztów zdrowotnych dla podobnych instalacji w Polsce można przypuszczać, że zanieczyszczenia emitowane przez elektrownię powodować będą liczne schorzenia prowadzące do przedwczesnych zgonów, nasilać objawy infekcji górnych dróg oddechowych czy powodować choroby u dzieci, generując ogromne koszty zdrowotne ponoszone przez całe społeczeństwo.

Mimo, że największym problemem jakości powietrza w Polsce (skutkującej prawie 50 tys. przedwczesnych zgonów rocznie) od lat pozostaje tzw. niska emisja, należy pamiętać, że każda, nawet najbardziej nowoczesna elektrownia węglowa, zanieczyszcza środowisko, zatruwa powietrze i negatywnie odbija się na zdrowiu ludzi. Elektrownie węglowe w Polsce stanowią źródło znacznej ilości pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu – to niewidoczne, ale śmiertelnie groźne zanieczyszczenia, które emitowane do atmosfery, szkodzą mieszkańcom zarówno danej gminy, a przenosząc się na duże odległości, narażają zdrowie ludzi nawet w okolicznych województwach. Jak przedstawiliśmy w raporcie „Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie” tylko przez zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem węgla w polskich elektrowniach rocznie przedwcześnie umiera 3 500 osób, powodując jednocześnie 1 600 przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz 800 000 straconych dni pracy. Straty finansowe dla polskiej gospodarki wynikające z utraty zdrowia, zwolnień chorobowych i kosztów leczenia wynoszą od 12,5 do 34,3 mld zł rocznie. Funkcjonowanie elektrowni Ostrołęka C dołoży do tego bilansu 16 dodatkowych ofiar rocznie oraz inne konsekwencje zdrowotne.
Niestety 85% energii elektrycznej w Polsce produkowanej jest z węgla. Według raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) elektrownie zlokalizowane na terenie naszego kraju odpowiadają za: 11% emisji pyłu PM 2,5, 51% emisji dwutlenku siarki oraz 31% emisji tlenków azotu. Dwutlenek siarki i tlenki azotu w wyniku procesów fizykochemicznych zachodzących w atmosferze przekształcają się w pył wtórny. To niewidoczne, ale śmiertelnie groźne zanieczyszczenia. Wedle ekspertyz Światowej Organizacji Zdrowia nie istnieje bezpieczny dla zdrowia poziom stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz ozonu.
Warto pamiętać, że skażenie powietrza generowane przez elektrownie nie jest lokalne, ale swoim zasięgiem może objąć kilka województw, a nawet teren sąsiedniego kraju. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w raporcie „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna”. Dzieje się tak, ponieważ zanieczyszczenia emitowane są przez chłodnie kominowe na dużych wysokościach (chłodnia kominowa elektrowni Ostrołęka C to min. 180 m), dzięki czemu rozprzestrzeniają się one na znaczne odległości dochodzące nawet do 750 km.
Dodatkowo, instalacja stanowić może zagrożenie dla lokalnych ekosystemów. Ostrołęka C będzie pobierać wodę z ujęcia na rzece Narew, czyli na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi. Stanowi to poważne zagrożenie dla zasobów wody i uzależnionych od nich cennej przyrody.
Budowa elektrowni Ostrołęka C oznacza dalsze utrzymywanie i rozwój polskiego systemu energetycznego uzależnionego od węgla. W założeniu  ma ona funkcjonować przez 40 lat, niszcząc nasze zdrowie, uszczuplając zasoby wody i degradując jakość powietrza w Polsce. Czy warto ryzykować nasze zdrowie i życie, stawiając na węgiel, skoro mamy wybór: możemy produkować czystą energię z odnawialnych źródeł?


Więcej informacji na temat kampanii na stronach internetowych:
elektrowniaostroleka.com
elektrowniaostroleka.org
stopeoc.com
stopeoc.pl
stopeoc.org