Skip to content

Delegacja HEAL wraz z organizacjami zdrowotnymi, pacjenckimi i środowiskowymi [AIM (Association Internationale de la Mutualite), EFA (European Federation of Allergy & Airways Diseases Patients’ Association), Inter-Environnement Wallonie (IEW) and Hygiène Publique in Hainaut], wzięła udział w jednym z najważniejszych dla zdrowia publicznego wydarzeń 2017 roku – Szóstej Konferencji Ministerialnej Europejskiego Procesu Ochrony Środowiska Naturalnego i Zdrowia w Ostravie[1] (w dn. 13-15 czerwca) organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

 
 
 
 
 
 
Priorytety w zakresie środowiska i zdrowia dla Europy w 21 wieku
Prawie 1,5 miliona przedwczesnych zgonów w Europie w skali roku spowodowanych jest przez czynniki środowiskowe, których można uniknąć lub wyeliminować. Istnieje pilna potrzeba kontynuowania i wzmocnienia wysiłków na rzecz niwelowania szkodliwych dla zdrowia czynników takich jak:
– zanieczyszczenia powietrza,
– nieodpowiednie warunki wodno-sanitarne,
– niebezpieczne chemikalia,
– odpady i skażone tereny,
– zmiany klimatu.
Państwa członkowskie przyjęły Deklarację Szóstej Konferencji Ministerialnej Europejskiego Procesu Ochrony Środowiska i Zdrowia, która zakłada plan wdrożenia jej zapisów oraz porozumienie w sprawie zrewidowanych ustaleń dotyczących Europejskiego Procesu Ochrony Środowiska i Zdrowia WHO po 2017 r. Choć zapisy nie są prawnie wiążące dla państw członkowskich, to polityczne znaczenie deklaracji i zobowiązanie do wypracowania krajowych programów zdrowia środowiskowego do końca 2018 r., powinno znacznie wzmocnić potrzebne działania.
Rola HEAL
Organizacja HEAL, jako członek Europejskiej Grupy Zadaniowej ds. Środowiska i Zdrowia (EHTF) – międzynarodowego ciała stworzonego w celu implementacji i monitoring Europejskiego Procesu Ochrony Środowiska i Zdrowia WHO, była znacząco zaangażowana w organizację konferencji.
Génon K. Jensen, dyrektorka HEAL, wzięła udziału w panelu pt. „Maksymalizacja korzyści dla ludzi wynikających z międzynarodowej i krajowej polityki środowiskowej i zdrowotnej”, podczas którego podkreśliła rolę współpracy z mieszkańcami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem koalicji EDC-Free Europe. W ramach tej koalicji HEAL współpracuje z ponad 70 partnerami w całej Europie.
Jensen przypomniała również przełomowy w pracy organizacji raport „Nieopłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”. Podkreśliła rosnącą mobilizację ze strony środowiska zdrowotnego oraz siłę sprawczą społeczeństwa w zapobieganiu negatywnym inwestycjom i poprawie zdrowia publicznego. Jako przykład podała zobowiązania Wielkiej Brytanii do wyeliminowania węgla do roku 2025 oraz powstrzymanie powstania trzech nowych elektrowni węglowych w Polsce.
Podczas wystąpienie Génon K. Jensen zachęcała rządy do zwiększenia ochrony grup szczególnie narażonych, w szczególności dzieci, poprzez rozszerzanie zaangażowania zainteresowanych stron w krajowe oddziały Międzynarodowej Federacji Ginekologii i Położnictwa (FIGO), która rekomenduje aby przedstawiciele zawodów medycznych opowiadali się za realizacją polityki mającej na celu zmniejszenie narażenia na czynniki zewnętrzne i sprawiedliwość w sprawach dotyczących zdrowia środowiskowego.
HEAL również zorganizowało szereg wydarzeń towarzyszących, podczas których przedstawiono nowe publikacje i briefingi: m.in. Healthy Energy Paper (analizujący różne formy wytwarzania energii pod kątem zdrowia w ujęciu krótko- i długoterminowym) oraz Quick Guide on how to calculate the health impacts and costs from coal, który tłumaczy w jaki sposób mozna oszacować koszty zdrowotne i ekonomincze emisji z elektrowni węglowych.
HEAL ma na swoim koncie organizację oficjalnego wydarzenia towarzyszącego oraz monitoring jakości powietrza, a także prezentacje dotyczącej ostatniej międzynarodowej kampanii Unmask My City.
Więcej na temat pobytu HEAL na Konferencji WHO znaleźć można poniżej:

 

[1] Konferencja jest częścią Europejskiego Procesu Ochrony Środowiska i Zdrowia WHO (EHP). Jej zadaniem jest praca nad wdrażaniem wybranych i istotnych celów związanych ze środowiskiem i zdrowiem w 2030 r. w ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju 2030 w Regionie Europy oraz Programu Zdrowie 2020 – europejskimi ramami polityki WHO na rzecz zdrowia i dobrobytu.