Skip to content

Stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład– pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Europejski Zielony Ład może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy. Europejski Zielony Ład ma szansę wytyczyć drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji.

Będziemy obserwować działania Komisji oraz przypominać, że neutralność klimatyczna jest niezbędna, by uchronić współcześnie żyjące i przyszłe pokolenia przed katastrofą klimatyczną. Zdaniem organizacji zajmujących się zdrowiem i środowiskiem wszystkie kraje powinny dążyć do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2030r.

źródło: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl

więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6714