Skip to content

Powietrze w naszych miastach może być zanieczyszczone przez różne substancje. Za wiele z nich odpowiada działalność człowieka, a są one emitowane przez cały rok. Takim związkiem jest m.in. dwutlenek azotu (NO2), którego wdychanie jest szkodliwe dla zdrowia człowieka

NO2 to gaz o charakterystycznym zapachu i kolorze, który powstaje wskutek procesów spalania. Jego głównym źródłem jest transport drogowy wykorzystujący silniki spalinowe (przede wszystkim silniki diesla). Zarówno w Polsce, jak i całej UE sektor transportu jest odpowiedzialny za ponad 1/3 łącznych emisji tlenków azotu (odpowiednio 35% i 37%). Stąd też najwięcej dwutlenku azotu znajduje się w powietrzu przede wszystkim w dużych miastach, gdzie panuje duży ruch samochodowy.

Istnieje dużo dowodów naukowych dokumentujących związek ekspozycji na dwutlenek azotu z podwyższeniem ryzyka rozwoju różnych chorób – zwłaszcza układu oddechowego oraz krążenia. Negatywny wpływ na NO2 zdrowie może zajść już przy krótkoterminowym oddychaniu podwyższonymi stężeniami tej substancji. 

Nowa infografika przygotowana przez HEAL przedstawia najważniejsze fakty o dwutlenku azotu i jego wpływie na zdrowie na podstawie naszej tegorocznej publikacji oraz wskazuje, jakie działania należy podjąć, aby chronić ludzi przed tym zagrożeniem. Są to:

  • Zmiana prawnie wiążącej średniorocznej wartości granicznej dla NO2 na 10 μg/m2 do 2030 r. (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia) oraz ograniczenie możliwości odstępstw od tego limitu.
  • Poprawa standardów informowania społeczeństwa, m.in. poprzez wysyłanie alertów o wysokim poziomie zanieczyszczenia NO2 i występujących z tego powodu zagrożeniach dla zdrowia, a także regularne komunikowanie o wpływie NO2 na zdrowie oraz zmodyfikowanie wskaźników jakości powietrza w taki sposób, aby uwzględniały informacje o zagrożeniach dla zdrowia i rekomendacje dla grup szczególnie wrażliwych.
  • Udoskonalenie monitoringu stężeń NO2 poprzez umieszczenie stacji pomiarowych w mniejszych miejscowościach oraz w lokalizacjach odwiedzanych przez grupy szczególnie narażone (takie jak dzieci, osoby chore lub o utrudnionym dostępie do świadczeń zdrowotnych), a także w miejscach o potencjalnie najwyższych przekroczeniach.
  • Przy podejmowaniu wszelkich decyzji strategicznych uwzględnianie wyników badań naukowych dotyczących wpływu NO2 i innych zanieczyszczeń powietrza na zdrowie na podstawie niezależnego przeglądu prowadzonego przez WHO.