Skip to content

Gdy w 2009 roku NIK przeprowadziła kontrole stacji diagnostycznych w 52 powiatach i miastach w całej Polsce, okazało się w prawie połowie stacji pracowali ludzie ukarani wcześniej za fałszowanie wyników kontroli pojazdów. Duża liczba placówek funkcjonowała także bez zgody Transportowego Dozoru Technicznego. W 2015r. wraz z innymi organizacjami pozarządowymi HEAL Polska wystosowała pismo w wnioskiem o ponowne zbadanie stacji kontroli pojazdów. W odpowiedzi NIK zapowiada, że odpowiednie kontrole odbędą się w 2016 r.
car-breakdown-1444955-1599x1066Podczas, gdy w Polsce trwa burzliwa dyskusja na temat zanieczyszczeń powietrza w konteście zwalczania niskiej emisji, nie powinniśmy zapominać o pozostałych źródłach emisji szkodliwych substancji. Poza emisjami z sektora komunalno – bytowego (niska emisja z pieców domowych i kotłów), szkodliwy wpływ na zdrowie wykazują również zanieczyszczenia pochodzące z energetyki, przemysłu oraz transportu.
W przypadku transportu szczególnie trudna sytuacja występuje na obszarach gęsto zaludnionych, głównie w dużych miastach lub przy uczęszczanych trasach. Regularna kontrola emisji zanieczyszczeń samochodowych leży (oprócz fabryk producentów aut) w gestii stacji kontroli pojazdów – dlatego tak ważne jest, by jednostki te przeprowadzały kontrole obrazujące stan faktyczny emisji i nie pozwalały na „przepuszczanie” aut niespełniających określonych norm.
Według raportów NIK nadzór starostów (odpowiedzialnych za kontrolę) nad stacjami kontroli pojazdów sprawowany był nierzetelnie oraz z naruszeniem obowiązujących przepisów. Jedna czwarta starostów w ogóle nie przeprowadzała kontroli stacji, a ponad 30% z nich nadawało uprawnienia diagnostom, którzy nie mieli odpowiedniego doświadczenia i przeszkolenia.
Dlatego grupa organizacji pozarządowych, w tym HEAL, wystosowała do NIK pismo w związku o przeprowadzenie szczegółowej kontroli stacji na terenie całego kraju. W odpowiedzi, Izba wpisała kontrolę do planu na na III lub IV kwartał 2016 pt. dopuszczanie do ruchu drogowego, nadając jej numer P/16/028.
Jest to bardzo dobry ruch w stronę poprawy jakości powietrza w Polsce. Mamy nadzieję, że odpowiednie rozwiązania systemowe zastosowane zostaną wobec wszystkich źródeł zanieczyszczeń powietrza, wpływających destrukcyjnie na nasze zdrowie.
 
Link do pisma HEAL i innych organizacji pozarządowych do Najwyższej Izby Kontroli