Skip to content

Wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Polsce 9 czerwca 2024 r. i rozpoczynającym się wraz z nimi nowym cyklem politycznym Unia Europejska ma szansę wybrać drogę ku zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska i poprawie zdrowia publicznego. Powinna podjąć pilne działania i przyjąć ambitną politykę wytyczającą drogę do transformacji w kierunku kompleksowej ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

Coraz więcej badań naukowych potwierdza wpływ zanieczyszczenia środowiska (powietrza, wód i gleby) na zdrowie publiczne, podkreślając potrzebę podjęcia pilnych działań. Nieodwracalne zanikanie bioróżnorodności wpływa na zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Fale upałów, powodzie i susze spowodowane przyspieszającym kryzysem klimatycznym powodują liczne choroby i wysokie koszty zdrowotne. Dlatego należy niezwłocznie wdrożyć środki mające na celu zapobieganiu negatywnym skutkom zdrowotnym związanym z zanieczyszczonym środowiskiem, zwłaszcza u osób szczególnie narażonych. 

HEAL zachęca wszystkie obywatelki i wszystkich obywateli Unii Europejskiej do głosowania na rzecz poprawy zdrowia publicznego. Naszym celem jest zdrowa przyszłość dla obecnych i przyszłych pokoleń. Chcemy żyć w środowisku wolnym od szkodliwych substancji chemicznych, w którym powietrze i żywność nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia. Chcemy przyszłości, w perspektywie której przejdziemy na nietoksyczną, niskoemisyjną, odporną na zmiany klimatu i zrównoważoną gospodarkę, zapewniając dobrą jakość życia. 

Przejście na nietoksyczną, niskoemisyjną, odporną na zmiany klimatu i zrównoważoną gospodarkę, która zapewnia dobrą jakość życia, jest możliwe! Wybory europejskie są kluczowym momentem dla wyborców i wybranych przez nich przedstawicieli, aby zagwarantować, że przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się długim i zdrowym życiem. – Powiedziała Dyrektorka HEAL, Génon K. Jensen

Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sposobach zgłaszania się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy dane dostępne są w tym i w w tym miejscu. 

Rekomendacje HEAL na rzecz poprawy zdrowia publicznego w latach 2024-2029. 

Ochrona zdrowia osób szczególnie narażonych

Zanieczyszczenie środowiska stwarza duże ryzyko dla zdrowia publicznego, zwłaszcza dla osób szczególnie narażonych. Dlatego potrzebujemy polityki, która uwzględnia i ogranicza nierówności zdrowotne (np.: wprowadzając rygorystyczne normy czystego powietrza, ograniczenie stosowania pestycydów).

Inwestowanie w ochronę zdrowia publicznego zamiast w emisję zanieczyszczeń

Środki publiczne odgrywają kluczową rolę w działaniach wpływających na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego. Należy zaprzestać bezpośredniego i pośredniego finansowania działań, które szkodzą zdrowiu, środowisku i klimatowi, a zwłaszcza dofinansowywania wydobycia i spalania paliw kopalnych.

Priorytetyzowanie zdrowia w działaniach na rzecz klimatu

Europa jest obszarem najbardziej narażonym na skutki fal ekstremalnych upałów, a pozostałe konsekwencje zdrowotne zmiany klimatu są coraz bardziej odczuwalne. Przyjęcie środków łagodzących i adaptacyjnych, które traktują zdrowie ludzi jako priorytet, przyniesie znaczące korzyści zdrowotne i finansowe.

Wycofanie spalania paliw kopalnych dla ochrony zdrowia publicznego

Spalanie ropy naftowej, węgla i gazu przyspiesza zmianę klimatu i przyczynia się do licznych negatywnych skutków zdrowotnych (bezpośrednio poprzez zanieczyszczenie powietrza i pośrednio poprzez nasilenie globalnego ocieplenia). Należy jak najszybciej zrezygnować ze spalania węgla, ropy i gazu, unikać spalania drewna, inwestując odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.

Zapewnienie czystego powietrza dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców UE

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Europie – w konsekwencji prowadzi do setek tysięcy przedwczesnych zgonów każdego roku. Generuje także ogromne koszty zdrowotne, ponoszone przez opiekę zdrowotną. Kosztów tych jednak można uniknąć. Potrzebne są ambitne, oparte na wynikach badań naukowych, regulacje prawne określające rygorystyczne normy jakości powietrza, a także efektywne środki mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń ze wszystkich sektorów.

Przyspieszenie działań na rzecz wycofywania pestycydów w celu zapewnienia zdrowej żywności

Uzależnienie Europy od stosowania syntetycznych pestycydów w rolnictwie stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Należy wdrożyć skuteczne środki zmniejszające narażenie na pestycydy i zaprzestać ich stosowania na obszarach wrażliwych. Pozwoli to zapobiec wzrostowi liczby nowotworów, zaburzeń endokrynologicznych, reprodukcyjnych i wad rozwojowych u dzieci.

Popularyzowanie zdrowej, aktywnej mobilności

Spacery i jazda rowerem są korzystne dla zdrowia ludzi, a także dla klimatu i jakości powietrza. Ograniczenie ruchu samochodowego, wprowadzanie stref czystego transportu i popularyzowanie aktywnej mobilności w miastach przyniosłoby liczne korzyści dla zdrowia, zarówno dzięki poprawie kondycji fizycznej mieszkanek i mieszkańców, jak i redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych z sektora transportu.

Szczegółowa infografika, dotycząca rekomendacji dostępna jest w tym miejscu.