Skip to content

W środę, 16 grudnia 2015 r., miało miejsce spotkanie ministrów środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej. Ministrowie dyskutowali o dyrektywie NEC, czyli o krajowych pułapach emisji dla substancji zanieczyszczających powietrze. Nowe zapisy mają zrewidować i zaktualizować istniejące regulacje dotyczące emisji poszczególnych zanieczyszczeń atmosferycznych.
 
Dyrektywa NEC (ang. „National Emission Ceilings”- Dyrektywa o Krajowych Pułapach Emisji) jest częścią tzw. Pakietu „Czyste Powietrze” – czyli strategii działań, która do 2030 r. ma istotnie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej. O tym, dlaczego jest tak ważna dla Polski można przeczytać pod linkiem: http://bit.ly/1Z2q4bp
 


 
Poniżej prezentujemy treść listu sygnowanego przez 17 znaczących organizacji zajmujących się zdrowiem publicznym, w tym przez Health and Environment Alliance. List został skierowany do Ministerstw Środowiska oraz Ministerstw Zdrowia krajów członkowskich, przed spotkaniem w sprawie NEC.
 
 
Szanowni Państwo,
 
W imieniu 17 organizacji pro-zdrowotnych, reprezentujących tysiące specjalistów medycznych, a także zatroskanych obywateli Europy, w związku z mającym się odbyć 16 grudnia spotkaniem w sprawie dyrektywy NEC, apelujemy o poparcie ambitnych zapisów ratujących zdrowie i życie dziesiątek tysięcy Europejczyków każdego roku. Nawołujemy do następujących działań:
 

  1. Utrzymania limitów dotyczących metanu i rtęci, ze względu na szereg dowodów naukowych potwierdzających ich wpływ na pogarszanie się jakości powietrza i oddziaływania na zdrowie;
  2. Uwzględnienia prawnie wiążących, wspieranych przez Parlament Europejski, limitów dla wszystkich zanieczyszczeń, do spełnienia przez państwa członkowskie do 2025, a także o nadanie priorytetu szybkim działaniom tak by znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza;
  3. Wsparcia bardziej ambitnych zobowiązań redukcji emisji, schodzących poniżej 52% redukcji w kategorii wypływu na zdrowie, do roku 2030, tak jak to zaproponowała Komisja Europejska. Jest to szczególnie istotne w przypadku amoniaku, którego zmniejszona emisja pozwoli zredukować poziom pyłu zawieszonego, jednocześnie przyczyniając się do poprawy zdrowia ludzkiego;
  4. Odrzucenia zbędnej elastyczności, która może w rzeczywistości rozmyć ambitne zapisy dyrektywy, takiej jak dostosowywanie się do wskaźników emisyjnych czy trzyletni okres rozliczeniowy w przypadku suchego lata lub mroźnej zimy.

 
Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), narażenie na zanieczyszczenia powietrza, wliczając w to drobny pył zawieszony, należy do głównych czynników ryzyka powodujących rozwój chorób nie-zakaźnych wśród dorosłych, m.in.: udarów, niedokrwiennej choroby serca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), astmy oraz raka. WHO podkreśla również, że zdrowy rozwój dzieci jest zagrożony przez zanieczyszczenia powietrza. [1] Stanowią one poważne zagrożenie zdrowotne nie tylko dla obecnych, ale również dla przyszłych pokoleń. [2]
 
Pojawiają się nowe badania, które wskazują na rolę otaczających nas zanieczyszczeń powietrza w procesie rozwoju innych przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca, choroby wątroby, zaburzenia psychiczne, otyłość [3] czy dziecięca białaczka [4]. Zanieczyszczenie powietrza ma inny wpływ na kobiety, a inny na mężczyzn. Choroby układu krążenia związane z pyłem zawieszonym mają większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się u kobiet chorujących już na cukrzycę. [5].
 
Zagadnienie zdrowia publicznego w kontekście ochrony zdrowia obywateli Unii Europejskiej oraz zredukowania obciążeń wiążących się z chorobami przewlekłymi (w tym z kosztami ponoszonymi na opieką zdrowotną) są kluczową kwestią do rozważenia w nadchodzącej debacie nad dyrektywą NEC. Europejska Agencja Środowiska w swoim niedawnym raporcie oszacowała, że długotrwałe narażenie na pył zawieszony PM2,5 spowodowało w 2012 roku 403 tysiące przedwczesnych śmierci na terenie Europy. [6] Dodatkowo, powiązane zewnętrzne koszty zdrowotne są olbrzymie i określane na kwotę 940 miliardów euro za sam rok 2010. [7] Dyrektywa, o której będą Państwo dyskutować odegra znaczącą rolę na drodze do osiągnięcia jakości powietrza rekomendowanej przez WHO.
 
Apelujemy o nieosłabianie zapisów dyrektywy w celu ochrony partykularnych interesów, ale o wzmocnienie propozycji Komisji. W kontekście zapisów dyrektywy dotyczących sektora rolniczego, NEC może mieć wpływ głównie na duże fermy przemysłowe, ponieważ dyrektywa pozostawia krajom członkowskim możliwość zdecydowania, które z ferm będą podlegały ograniczeniom, w związku z czym małe fermy nie muszą podlegać limitom. Proponowane są również okresy przejściowe oraz mechanizmy wsparcia.
 
Zanieczyszczenia powietrza nie znają granic, Unia Europejska musi – i ma ku temu możliwości – działać na rzecz ochrony zdrowia swoich mieszkańców, przeciwko przedwczesnym zgonom i dla utrzymania stabilnego systemu opieki zdrowotnej. Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa poparcie i silne polityczne przywództwo na rzecz niezwykle istotnego tematu jakim jest zdrowie publiczne.
 
Z poważaniem,
loga
 
Lista 17 organizacji sygnujących list


 
Wersja angielska listu: http://www.epha.org/6460


 

[1] WHO REVIHAPP project: http://www.euro.who.int/__data/asse…
[2] WHO regional office for Europe. Air quality and health resolution adopted at the sixty-eighth World Health Assembly. 2015. http://www.euro.who.int/en/health-t…
[3] Eze I C, Schaffner E, et al. Long-term air pollution exposure and diabetes in a population-based Swiss cohort. Environ Int 2014; 70: 95-105.
[4] Houot, Jennifer, Fabienne Marquant, Stéphanie Goujon, Laure Faure, Cécile Honoré, Marie-hélène Roth, Denis Hémon, and Jacqueline Clavel. 2015. “Residential Proximity to Heavy-Traffic Roads, Benzene Exposure, and Childhood Leukemia—The GEOCAP Study, 2002–2007.” American Journal of Epidemiology 182 (8): 685–93. doi:10.1093/aje/kwv111.
[5] Jaime E. Hart, ScD1 et. Al. Effect Modification of Long‐Term Air Pollution Exposures and the Risk of Incident Cardiovascular Disease in US WomenAm Heart Assoc. 2015; 4: e002301 originally published November 25, 2015. http://jaha.ahajournals.org/content…
[6http://www.eea.europa.eu/media/news…
[7] European Commission. Commission Staff Working Document: Impact Assessment on National Emissions Ceiling (NEC Directive) http://ec.europa.eu/environment/arc…