Skip to content

dum-spiro-speroOd trzech lat, jako jedyna organizacja pozarządowa, mamy zaszczyt brać czynny udział w konferencji naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „DUM SPIRO SPERO”, poświęconej wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Dlatego z przyjemnością przekazujemy informację o II edycji Konkursu „Dum spiro spero”, który jest organizowany przez Wojskowy Instytut Medyczny wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Konkurs dotyczy najlepszej pracy naukowej na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie opublikowanej w 2016 roku w czasopiśmie zagranicznym i krajowym.


W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie lekarzy, inżynierów, ekspertów z zakresu ochrony środowiska. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi oraz okolicznościowymi statuetkami. Wręczenie nagród nastąpi podczas VII konferencji naukowej „Dum Spiro Spero” im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego, która odbędzie się w kwietniu 2017 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym.
Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. Regulamin konkursu „Dum Spiro Spero” o nagrodę Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP dostępny jest na stronach internetowych:
http://wim.mil.pl/images/Wydarzenia/20151008/Regulamin_Konkursu_Dum_Spiro_Spero.pdf
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska i są szkodliwe dla zdrowia. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: pyły, tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. Narażenie na  zanieczyszczone powietrze skutkuje chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a w konsekwencji zwiększającą się śmiertelnością zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych. To nie jest już problem regionalny – WHO oraz wiele organizacji pozarządowych publikują niepokojące statystyki. Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a nawet krótka  ekspozycja na jego wysokie stężenia powoduje wzrost liczby zgonów oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.).
Zważywszy, że w Polsce problem jakości powietrza zaznacza się na tle Europy szczególnie silnie, zaś badań nad skutkami takiego narażenia prowadzi się w naszym kraju zbyt mało, niezbędne jest systematyczne zwiększanie świadomości społecznej w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza. Konferencja i realizowany w jej ramach konkurs stanowią jeden z przejawów takich działań.
Od 2010 roku Wojskowy Instytut Medyczny i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP organizuje konferencję skupiającą ekspertów, naukowców i praktyków, którzy wspólnie podejmują badania w zakresie współczesnych problemów zdrowotnych jakimi są choroby cywilizacyjne oraz wykazują zależności między zanieczyszczeniem powietrza a poziomem zdrowia i jakością życia człowieka.
Laureaci konkursu zaproszeni zostaną do prezentacji swojej nagrodzonej publikacji podczas sesji konferencji naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego. Serdecznie zachęcamy do udziału!
Więcej informacji: http://www.cskwam.mil.pl/183-aktualnoci/2474-ii-edycja-dum-spiro-spero-czekamy-na-prace-konkursowe