Skip to content

Skuteczne ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza przez kraje członkowskie UE mają szansę przyczynić się do zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów nawet o 20 000 osób rocznie. Jednak rządy niektórych krajów – w tym Polski – mogą spróbować zablokować aktualne plany w sprawie zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń.    
           
Ogólnoeuropejska petycja zainicjowana przez European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network (CAN) Europe, Health and Environment Alliance (HEAL) i WWF wzywa rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej do ochrony środowiska i zdrowia swoich obywateli poprzez przyjęcie dokumentu dotyczącego norm środowiskowych (zwanego „poprawionym dokumentem referencyjnym BREF dla LCP”) podczas głosowania na posiedzeniu komisji UE 28 kwietnia 2017 r. Ochrona obywateli powinna oprzeć się na nałożeniu surowych ograniczeń na emisje toksycznego zanieczyszczenia ze spalania węgla w tzw. dużych obiektach spalania.
Nowe standardy, które wkrótce będą poddane głosowaniu są wynikiem wieloletnich negocjacji między przedstawicielami rządów, przemysłu i organizacji pozarządowych. Ich przyjęcie miało być formalnością, ale presja poszczególnych krajów członkowskich spowodowała, że niektóre państwa wciąż grożą głosowaniem przeciwko wprowadzeniu nowych standardów emisyjnych [2].
Opublikowany w 2016 r. raport [1] wykazał, w jaki sposób nowe limity zanieczyszczeń dla LCP mogą przyczynić się do zmniejszenia rocznej liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych spalaniem węgla – z 22900 do 2600 zgonów w skali całej Europy.
Wiodące organizacje europejskie zajmujące się ochroną środowiska (European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network (CAN) Europe, Health and Environment Alliance (HEAL) i WWF wspólnie z platformą WeMove.EU uruchomiły petycję, mającą na celu wpłynięcie na rządy krajów członkowskich do podjęcia wyzwania ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Petycja dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i polskim. Zostanie przekazana przedstawicielom rządów krajów członkowskich na tydzień przed głosowaniem na posiedzeniu komisji UE 28 kwietnia.
 
————-

[1] Lifting Europe’s Dark Cloud: How cutting coal saves lives & country-specific factsheets.
[2] We wrześniu ubiegłego roku pismo ujawniono pismo, kierowane do komisarza Velli przez pięć krajów członkowskich, które żądały dalszego opóźnienia zmienionego dokumentu referencyjnego LCP. Ministrowie z Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Finlandii i Grecji twierdzili, że istnieje potrzeba uniknięcia „nieproporcjonalnego kosztu finansowego lub technicznego obciążenia dla przemysłu”. Uaktualnienie standardów jest już ponad dwa lata opóźnione w realizacji harmonogramu i doprowadziło do ponad 54 000 dodatkowych zgonów i prawie 150 miliardów euro związanych z kosztami zdrowotnymi – obciążeniem podatników w całej Europie. W rzeczywistości korzyści publiczne będą znacznie wyższe, ponieważ normy będą miały zastosowanie również do ponad 2000 innych dużych zakładów spalania węgla w UE, ograniczy także emisję zanieczyszczeń do wody.

 
Cytaty:
Joanna Flisowska, Climate Action Network Europe (CAN Europe):           
Rządy UE muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i ustanowić nowe limity zanieczyszczeń w celu ochrony zdrowia swoich obywateli i środowiska. Jest to konieczny pierwszy krok, podczas gdy zasadniczym celem powinno być odejście od węgla i przejście na czystą, odnawialną energię i rozwój efektywności energetycznej.
Weronika Piestrzyńska, Health and Environment Alliance (HEAL):
Przedwczesne zgony i choroby wynikające ze spalania węgla są możliwe do uniknięcia. Istnieją środki, które mogą ograniczać emisje szkodliwych zanieczyszczeń. Nowe rozporządzenie będzie wymagało, aby to zanieczyszczający ponieśli niektóre z kosztów, które są obecnie płacone przez społeczeństwo w postaci zachorowań, kosztów zdrowotnych czy utraconych lat życia.
 
Więcej informacji:
Weronika Piestrzyńska (HEAL): weronika@env-health.org; +48 782 466 881
Joanna Flisowska (CAN Europe): joanna@climnet.org; +48 698 693 170
BREF dla LCP – pytania i odpowiedzi [do pobrania]