• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Monitoring w warszawskich szkołach

Zapraszamy do współpracy warszawskie szkoły podstawowe – w lutym 2019 rusza nowy, międzynarodowy projekt mający na celu pokazanie problemu zanieczyszczenia powietrza wśród szkolnych uczniów. Udział w projekcie jest bezpłatny – zachęcamy do zapoznania się z poniższymi szczegółami.

Osoba kontaktowa: Ewa Pietras pietras.eva@gmail.com

Opis projektu

            Szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie został uznany za fakt oraz stał się przedmiotem publicznej dyskusji. Głownie mówi się jednak o stanie zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz. Mało poruszany pozostaje problem jakości powietrza w budynkach mieszkalnych i użytkowych, w których przeciętny Europejczyk spędza 90 % czasu. Dzieci stanowią grupę najbardziej narażoną na szkody zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniami powietrza. W Europie spędzają 1/3 dnia w przestrzeni szkolnej. Badania wskazują na to, iż tylko 3 % szkół dba o dobrą jakość powietrza w budynkach.

            Przedstawiany projekt ma na celu monitoring jakości powietrza w 6-10 szkołach, znajdujących się na terenie 6 europejskich stolic, w: Madrycie, Sofii, Warszawie, Paryżu, Londynie, i Berlinie. Testy przeprowadzone zostaną w przeciągu lutego i marca 2019 roku. Szkoły uczestniczące w projekcie proszone są o wybór jednej sali lekcyjnej oraz zgodę na zamontowanie w jej obrębie 2 niewielkich tub służących do pomiaru NO2, na okres 4 tygodni.

W przeciągu tego okresu, przedstawiciel projektu odwiedzi klasę (20 minut) w celu pomiaru dodatkowej substancji zanieczyszczającej (PM2,5) oraz poziomu CO2 w pomieszczeniu, używając w tym celu urządzenia ręcznego.

            Rezultaty badania zostaną udostępnione szkołom oraz opublikowane w miastach uczestniczących w projekcie w kwietniu 2019 r.

            W jaki sposób dołączyć do projektu

            Jeżeli Twoja szkoła jest publiczną szkołą podstawową, możesz poinformować Ewę Pietras o chęci dołączenia do projektu. Proszę wskazać osobę odpowiedzialną za kontakt w szkole oraz ewentualne pytania. Udział w projekcie jest bezpłatny.

            Podstawowe informacje o projekcie

            Zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynków szkolnych

            Europejskie dzieci spędzają co najmniej 1/3  czasu w ciągu dnia (czasami dłużej) w obrębie budynku szkoły. Zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz oraz jego zdrowotne skutki stanowi  coraz częściej przedmiot debaty publicznej, jednak nadal mało się mówi o stanie powietrza wewnątrz budynków.  Zła jakość powietrza wewnątrz budynków również ma szkodliwy wpływ na zdrowie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza stanowi kluczową przyczynę zgonów i chorób spowodowanych ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych, udarów, przewlekłych  chorób płuc i wielu innych.

            Skąd się biorą zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków?

            Jakość powietrza wewnątrz budynków odzwierciedla stopień jego zanieczyszczenia na zewnątrz. Zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz wynika przede wszystkim ze spalania paliw kopalnych w celach transportowych lub energetycznych. Powoduje to uwolnienie tlenku węgla, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego, tlenków azotu, węglowodorów i innych zanieczyszczeń. Zanieczyszczone powietrze dostaje się do środka budynków przez okna, drzwi oraz system wentylacyjny. Kolejne czynniki wpływające na stan zanieczyszczeń w pomieszczeniach to temperatura oraz stopień wilgotności powietrza.          

            Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci

            Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w skali globalnej, aż 93 % dzieci żyje w środowisku, w którym zanieczyszczenie powietrza prezkracza rekomendowane przez nią limity. Jeden na cztery zgony wśród dzieci poniżej 5 roku życia jest pośrednio lub bezpośrednio połączony z zanieczyszczeniami środowiska.

            Zanieczyszczenie powietrza wpływa na dzieci w wyjątkowy sposób, ze względu na to, że narażone są na jego wpływ, w czasie kiedy ich układ odpornościowy i płuca nie są w pełni rozwinięte. Ostatnie badania sugerują, że zanieczyszczenia powietrza, w szczególności zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym, mają wpływ na niską masą urodzeniową, umieralność niemowląt, a także rozwój astmy i atopii.

            Inne badania podkreślają związek zanieczyszczenia powietrza w postaci cząstek z ostrym zapaleniem oskrzeli u dzieci. Wskazują, iż częstotliwość występowania zapalenia oskrzeli i przewlekłego kaszlu zmniejszyła się w obszarach, na których stężenie cząstek stałych spadło.

            Działania  projektu

            Projekt obejmuje monitoring stanu powietrza wdychanego przez dzieci w salach lekcyjnych, w 6-10 szkołach podstawowych znajdujących się na terenie 6 europejskich stolic: Madrytu, Sofii, Warszawy, Paryża, Londynu i Berlina, w lutym i marcu 2019 r.

            Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma pakiet zawierający cztery małe probówki NO2 (rodzaj zanieczyszczeń  spowodowanych głównie przez transport), z czego dwie umieszczane są w sali lekcyjnej i dwie przy głównym wejściu do szkoły (zdjęcie poniżej).

            Data i godzina umieszczenia próbówek zostaną odnotowane. Probówki powinny pozostać w wyznaczonych miejscach przez okres czterech pełnych tygodni. Po tym czasie zostaną odesłane pocztą do organizatorów projektu, a następnie poddane ocenie w laboratorium.

            W trakcie trwania pomiaru zostanie wykonane dodatkowe, dwudziestominutowe badanie w sali lekcyjnej, przeprowadzone przez przedstawiciela projektu za pomocą urządzenia ręcznego,  w celu pomiaru substancji zanieczyszczającej (PM2,5) i poziomu CO2 w pomieszczeniu. PM2,5 to małe pyły zanieczyszczające powietrze, zagrażające zdrowiu na wiele różnych sposobów. Z kolei wysoki poziom CO2 może powodować bóle głowy, senność, słabą koncentrację, utratę uwagi itp. Wyniki zostaną odnotowane i opublikowane wraz z wynikami NO2.

Szkoły uczestniczące zachowują prawo do wycofania się z projektu w dowolnym czasie, a także do zachowania anonimowości po opublikowaniu wyników.